Jesteśmy liderami
W skutecznym wyszukiwaniu i selekcji pracowników z Ukrainy
Oferujemy szeroki zakres
rozwiązań rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb naszych klientów
Slider

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Nasi doświadczeni pracownicy, wyposażeni w nowoczesne narzędzia są do Twojej dyspozycji!

Niniejszym informuję, że podane przez Pana/Panią dane osobowe – takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,  numer telefonu, adres e-mail,  data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, rodzaj, nazwa, seria, numer i data wydania dokumentu tożsamości, informacje o rodzicach, opiekunach, osobach upoważnionych i innych przedstawicielach, obywatelstwo, wizerunek (fotografia twarzy), informacje z resortowych systemów informacyjnych, stan cywilny, NIP, REGON, firma czy adres siedziby – będą przetwarzane i administrowane przez PD Solidbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żołędowie przy ul. Jastrzębiej 14, 86-031 Żołędowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem  0000633201, NIP: 5542940831, REGON: 365218986, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) do celów związanych z rekrutacją do pracy lub zatrudnienia w innej formie przez w/w podmiot na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w celach współpracy biznesowej. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie stosunku pracy.

 

Posiada  Pan/Pani prawo do:

1/  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych, 

2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,

3/ żądania ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych,

4/ cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

5/ przenoszenia  swoich danych osobowych,

6/ wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

7/ wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana zdaniem,   przetwarzanie   danych   osobowych   Pani/Pana   narusza   przepisy.

 

W zależności od łączącego Pana/Pani stosunku ADO, dane osobowe będą przechowywane do końca działalności ADO, do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub do przedawnienia roszczeń związanych ze wzajemnymi umowami; ewentualnie ADO zakończy przetwarzanie Pana/Pani danych  gdy poweźmie wiadomość  że nie może Pan/Pani świadczyć pracy ani usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych.

 

Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi księgowo-kadrowe.

Kontakt Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania

+48 884 281 389

biuro@pdsolidbud.pl
www.pdsolidbud.pl

Żołędowo ul. Jastrzębia 14
86-031 Osielsko

Artur Paliwoda

Właściciel

mob: +48 884 281 389

mail: a.paliwoda@pdsolidbud.pl

Bogdan Zapałowski

Menager

mob: +48 880 482 490

mail: biuro@pdsolidbud.pl

Monika Filipiak

Doradca

mob: +48 538 384 025

mail: m.filipiak@pdsolidbud.pl

Tatiana Zhara

Koordynator

mob: +48 532 360 426

mail: t.zhara@pdsolidbud.pl

Jacek Wojewoda

Prokurent

mob: +48 606 399 662

mail: j.wojewoda@pdsolidbud.pl

Wojciech Grubczak

Doradca

mob: +48 660 244 900

mail: w.grubczak@pdsolidbud.pl